Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ

1.    ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1. Το Ν.Π.Ι.Δ «ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ»  πωλεί προϊόντα μέσω του ιστοτόπου www.eshop.n-t.gr («Ιστότοπος») σύμφωνα με τους παρόντες γενικούς όρους πώλησης («Όροι» ή «Όροι Πώλησης»).

1.2. Ο Ιστότοπος και τα Προϊόντα προσφέρονται με την προϋπόθεση της από μέρους σας αποδοχής των Όρων Πώλησης και των πολιτικών προστασίας προσωπικών δεδομένων και cookies, που είναι προσβάσιμα στην αρχική σελίδα του Ιστοτόπου μας. Με την επίσκεψη στον Ιστότοπό μας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους Όρους Πώλησης και συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από αυτούς. Στην περίπτωση που δεν αποδέχεστε τους Όρους, δεν επιτρέπεται να έχετε πρόσβαση στον Ιστότοπό μας και να αγοράζετε τα Προϊόντα μας.

1.3. Με την χρήση του Ιστοτόπου μας ή / και την παραγγελία Προϊόντων μας εγγυάστε ότι είστε άνω των 18 ετών. Αν είστε κάτω από την ηλικία των 18, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας παρά μόνο υπό την επιμέλεια γονέα ή άλλου νομίμως έχοντος την επιμέλειά σας, ο οποίος να συμφωνεί ότι δεσμεύεται για λογαριασμό σας από τους Όρους Πώλησης. Εάν είστε γονέας ή νομίμως έχων την επιμέλεια τέκνου και συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Πώλησης για λογαριασμό ανηλίκου ηλικίας μέχρι 18 ετών, σας ενημερώνουμε πως είστε πλήρως υπεύθυνος για την χρήση αυτού του Ιστότοπου από τον ανήλικο του οποίου έχετε την επιμέλεια, συμπεριλαμβανόμενων όλων των οικονομικών επιβαρύνσεων καθώς και όλων των έννομων υποχρεώσεων αυτού.

1.4.  Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε και να ενημερώνουμε τους παρόντες Όρους Πώλησης κατά την κρίση μας και οποτεδήποτε κρίνεται σκόπιμο. Οποιαδήποτε αλλαγή θα ισχύει από τότε που θα εμφανίζεται στο παρόν στο διαδίκτυο.

2.    ΟΡΙΣΜΟΙ

Για τους σκοπούς των παρόντων Όρων Πώλησης ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

2.1. «Εμείς» το ΝΠΙΔ με την επωνυμία ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ με έδρα την Αθήνα, οδός Αγίου Κωνσταντίνου, αριθμός 22-24, ΤΚ 10562, ΑΦΜ 090025586  και Δ.Ο.Υ Α΄Αθηνών, τηλ 2105288100 e-mail: n-t@n-t.gr.

2.2. «Εμπορικές Επικοινωνίες» – όλες οι μορφές επικοινωνίας που αποσκοπούν να προωθήσουν, άμεσα ή έμμεσα, αγαθά, υπηρεσίες και εμπορικά σήματα.

2.3. «Εσείς» ή «Χρήστης» ή «Πελάτης» – Κάθε χρήστης του Ιστότοπου, που επισκέπτεται τον Ιστότοπό μας και/ή αγοράζει  τα διατιθέμενα προς πώληση αντικείμενά  μας. Εάν κάποιος χρήστης ή εκπρόσωπος χρήστη δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, τότε οφείλει να μην προβεί τόσο σε χρήση του Ιστοτόπου και των Προϊόντων μας όσο και σε εγγραφή.

2.4. «Ιστότοπος» – Ο διαδικτυακός τόπος (website) που είναι προσβάσιμος μέσω του ονόματος τομέα www.n-t@n-t.gr, συμπεριλαμβανομένων όλων των ιστοσελίδων αυτού.

2.5. «Λογαριασμός» – Ο επιγραμμικός λογαριασμός χρήστη, τον οποίο αποκτάτε μέσω της διαδικασίας εγγραφής στον Ιστότοπό μας και μετά από την ενεργοποίηση του οποίου έχετε το δικαίωμα υποβολής Παραγγελίας.

2.6. «Όροι» ή «Όροι Πώλησης» - Οι παρόντες Γενικοί Όροι Χρήσης και Πώλησης Αντικειμένων.

2.7. «Παραγγελία» - Οποιαδήποτε δήλωση βούλησης από μέρους σας, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Ιστοτόπου μας και συνιστά υποβολή προσφοράς για την αγορά προϊόντος, που βρίσκεται αναρτημένο στον Ιστότοπό μας.

2.8. «Προϊόντα» –Αντικείμενα κάθε χρήσης, που διατίθενται διαδικτυακά προς πώληση μέσω του Ιστοτόπου μας.

2.9. «Τίμημα» – Το χρηματικό αντίτιμο, που καταβάλλετε για την μεταβίβαση της κυριότητας του πωλούμενου αντικειμένου σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις πληρωμής που προβλέπονται στους παρόντες Όρους Πώλησης.

2.10. «Συμφωνία» – Οι παρόντες Όροι Πώλησης και οι Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies, όπως διατίθενται στην αρχική σελίδα του Ιστοτόπου μας.

3.    ΕΓΓΡΑΦΗ

3.1. Εφόσον επιθυμείτε να υποβάλλετε Παραγγελίες Προϊόντων, έχετε την υποχρέωση εγγραφής στον Ιστότοπό μας, καταχωρώντας σχετικό λογαριασμό χρήστη. Αν θέλετε απλώς να περιηγηθείτε στον Ιστότοπο, η εγγραφή είναι προαιρετική.

3.2. Κατά την εγγραφή, θα χρειαστεί να παρέχετε στοιχεία επικοινωνίας, που αποτελούνται από όνομα / επώνυμο, πατρώνυμο, διεύθυνση έδρας, τηλέφωνο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) και κωδικό, τα οποία είναι αναγκαία για τις συναλλαγές σας μαζί μας.

3.3. Συμφωνείτε να διατηρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας πάντα ακριβή, πλήρη και ενημερωμένα. Η μη διατήρηση της ακριβείας, της πληρότητας και ενημερωμένης κατάστασης των στοιχείων του λογαριασμού σας ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα την αδυναμία σας να έχετε πρόσβαση και να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας ή τον τερματισμό του λογαριασμού σας και της παραγγελίας των Προϊόντων μας.

3.4. Έχετε το καθήκον αληθείας σε σχέση με οποιαδήποτε πληροφορία, προσωπική ή όχι που μας αποκαλύπτετε.

3.5. Καταχωρώντας τον λογαριασμό σας, είστε υποχρεωμένοι να διατηρείτε την εμπιστευτικότητα του ονόματος χρήστη και του κωδικού ασφαλείας σας. Θα πρέπει να λαμβάνετε όλα τα αναγκαία μέτρα για να διασφαλίσετε ότι το όνομα χρήστη και ο κωδικός σας παραμένουν εμπιστευτικά και ασφαλή. Αν έχετε οποιονδήποτε λόγο να πιστεύετε ότι η εμπιστευτικότητα του ονόματος χρήστη και του κωδικού σας έχει παραβιασθεί ή πιθανόν να έχει χρησιμοποιηθεί χωρίς άδεια, θα πρέπει να μας ενημερώσετε αμέσως.

3.6. Μπορείτε να καταργήσετε τον λογαριασμό σας οποιαδήποτε στιγμή. Διατηρούμε κάθε δικαίωμα να αναστείλουμε τη λειτουργία ή και να καταργήσουμε οποιαδήποτε στιγμή τον λογαριασμό σας σε περίπτωση που βρεθεί ή λογικά υποτεθεί ότι παραβιάσατε οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους ή την ισχύουσα νομοθεσία ή ότι βλάπτετε τον Ιστότοπό μας με οποιονδήποτε τρόπο ή ότι υπάρχουν ενδείξεις κινδύνων για την ασφάλεια του λογαριασμού σας.

3.7. Μπορούμε να ακυρώνουμε μη επιβεβαιωμένους λογαριασμούς ή λογαριασμούς που είναι ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη στην περίπτωση που μία τέτοια κατάργηση συμβεί. Δεν θα ευθυνόμαστε σε εσάς ή άλλα τρίτα μέρη στην περίπτωση που οποιαδήποτε πληροφορία παρεχόμενη από εσάς (συμπεριλαμβανομένου οποιουδήποτε άλλου χρήστη) είναι ελλιπής, μη ακριβής παραπλανητική ή δόλια.

3.8. Εκτός αν συμφωνηθεί ρητά με εσάς, επιτρέπεται να εγγραφείτε και να δημιουργήσετε μόνο έναν προσωπικό λογαριασμό. Δεν επιτρέπεται να δημιουργείτε λογαριασμό, για να υποδυθείτε άλλο άτομο.

4.    ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ

4.1. Μέσω του Ιστοτόπου η Επιχείρησή μας διαθέτει Προϊόντα προς πώληση στους Πελάτες της. Μετά την ενεργοποίηση του Λογαριασμού σας, έχετε το δικαίωμα να εκτελείτε Παραγγελίες Προϊόντων, τα οποία προσφέρονται προς πώληση από την Επιχείρησή μας και παρουσιάζονται ως διαθέσιμα επί του Ιστοτόπου.

4.2. Πριν από την υποβολή της Παραγγελίας έχετε την υποχρέωση να ελέγξετε και να επιβεβαιώσετε την συμφωνία σας με τα κύρια χαρακτηριστικά και την τιμή πώλησης του παραγγελλόμενου Προϊόντος, των μέσων και των όρων πληρωμής και παράδοσης, της προθεσμίας παράδοσης, των τυχόν περιορισμών στην πληρωμή και παράδοση, των όρων του δικαιώματος υπαναχώρησης και, τέλος, των όρων της εγγύησης του παραγγελλόμενου Προϊόντος.

4.3. Η Παραγγελία υποβάλλεται μέσω της συμπλήρωσης και ηλεκτρονικής υποβολής σχετικής επιγραμμικής φόρμας παραγγελίας επί του Ιστοτόπου. Πριν από την υποβολή της Παραγγελίας λαμβάνετε γνώση των παρόντων Όρων που διέπουν την πώληση του παραγγελλόμενου Προϊόντος. Δεν έχετε τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της υποβολής της Παραγγελίας, αν δεν ενεργοποιήσετε με θετική σας ενέργεια την επιλογή της φόρμας παραγγελίας με την ένδειξη «Αποδέχομαι τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας». Με τη ενεργοποίηση της επιλογής αυτής, δηλώνετε ρητά και ανεπιφύλακτα ότι πριν την υποβολή της Παραγγελίας έχετε λάβει πλήρη γνώση των Όρων.

4.4. Μέχρι την ολοκλήρωση της Παραγγελίας θέτουμε στη διάθεσή σας τεχνικά μέσα για την επισήμανση και διόρθωση τυχόν λαθών κατά τον ηλεκτρονικό της χειρισμό, όπως τη δυνατότητα επιστροφής σε προηγούμενα τεχνικά βήματα πριν την τελική υποβολή.

4.5. Η Παραγγελία σας δεν είναι δεσμευτική για την Επιχείρησή μας, πριν λάβετε την από μέρους μας αποδοχή αυτής μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η παρουσίαση των προς πώληση προϊόντων επί του Ιστοτόπου έχει τον χαρακτήρα πρόσκλησης προς τους Χρήστες μας για την υποβολή πρότασης υποβολής Παραγγελίας. Για το λόγο αυτό τέτοια παρουσίαση δεν αποτελεί με οποιονδήποτε τρόπο δέσμευση της Επιχείρησής μας για τη διαθεσιμότητα και την επάρκεια των προβαλλόμενων Προϊόντων ή για το άμεσο της εκτέλεσης των Παραγγελιών.

4.6. Κατά το στάδιο επεξεργασίας της Παραγγελίας, επιβεβαιώνουμε τη διαθεσιμότητα του παραγγελλόμενου Προϊόντος, την έλλειψη τυχόν σφαλμάτων αναφορικά με τα χαρακτηριστικά και την τιμή του παραγγελλόμενου Προϊόντος και υπολογίζουμε τον χρόνο παράδοσης αυτού στην διεύθυνση παράδοσης, που μας δηλώσατε.

4.7. Η Επιχείρησή μας έχει το δικαίωμα απόρριψης οποιασδήποτε κατατεθειμένης Παραγγελίας κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια μέχρι το χρονικό σημείο της αποστολής από μέρους μας σχετικής αποδοχής και της συνεπακόλουθης τελικής κατάρτισης σύμβασης πώλησης.

5.    ΠΩΛΗΣΗ

5.1. Η σύμβαση πώλησης Προϊόντος καταρτίζεται μαζί σας κατόπιν (α) υποβολής από μέρους σας σχετικής Παραγγελίας, που επέχει θέση πρότασης και (β) αποδοχής της Παραγγελίας από την Επιχείρησή μας με την αποστολή αντίστοιχου μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς εσάς. Το εν λόγω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λογίζεται ότι έχει παραληφθεί από εσάς κατά τη χρονική στιγμή της παράδοσης αυτού στον διακομιστή του λογαριασμού της ηλεκτρονικής σας αλληλογραφίας.

5.2. Με την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης το Εθνικό Θέατρο έχει την υποχρέωση να παραδώσει το πωλούμενο αντικείμενο  και ο Πελάτης έχει την υποχρέωση να καταβάλλει το τίμημα, όπως αυτό αναγράφεται κατά τη διαδικασία υποβολής της παραγγελίας.

5.3. Το Εθνικό Θέατρο  διατηρεί την κυριότητα του πωλούμενου αντικειμένου και μετά την παράδοση αυτού, υπό την αίρεση και μέχρι την πλήρη αποπληρωμή του συμφωνημένου τιμήματος από εσάς.

5.4. Σε περίπτωση υπερημερίας του Πελάτη το Εθνικό Θέατρο έχει το δικαίωμα είτε να απαιτήσει το τίμημα, είτε να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, ζητώντας την απόδοση του αντικειμένου  στην κατάσταση, που αυτό βρισκόταν, όταν παραδόθηκε.

6.    ΠΛΗΡΩΜΗ

6.1. Για την μεταβίβαση της κυριότητας στο Προϊόν έχετε την υποχρέωση να καταβάλλετε και να εξοφλήσετε πλήρως το Τίμημα προς την Επιχείρησή μας.

6.2. Η τιμή του Προϊόντος που αναγράφεται εντός του Ιστοτόπου αποτελεί το ακριβές Τίμημα αυτού και συμπεριλαμβάνει ΦΠΑ και λοιπούς φόρους. Το Τίμημα καταβάλλεται αποκλειστικά και μόνο σε Ευρώ.

6.3. Το Τίμημα δεν περιλαμβάνει τις δαπάνες μεταφοράς και τα λοιπά έξοδα της σύμβασης πώλησης, για τα οποία γίνεται ιδιαίτερη μνεία κατά την διαδικασία ολοκλήρωσης των Παραγγελιών.

6.4.    Οι τρόποι πληρωμής του Τιμήματος είναι περιοριστικά οι  εξής:

o  Πιστωτική / Χρεωστική / Προπληρωμένη Κάρτα (επιβάρυνση του Πελάτη με τυχόν χρεώσεις που διέπουν τη σύμβαση του Πελάτη με την EuroBank). Υποστηρίζονται οι κάρτες: Visa, Mastercard και Maestro.

o Με κατάθεση στον τραπεζικό μας λογαριασμό: Τράπεζα: Eurobank Όνομα: ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ IBAN: GR100260026000910200202997.

6.5. Η πράξη πληρωμής του Τιμήματος με πιστωτική / χρεωστική / προπληρωμένη κάρτα λαμβάνει χώρα με ανακατεύθυνση στο ασφαλές επιγραμμικό περιβάλλον της Τράπεζας Eurobank, η οποία και φέρει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τη συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας στα πλαίσια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών πληρωμών μαζί σας.

6.6. Για την πληρωμή με κατάθεση στον τραπεζικό μας λογαριασμό έχετε την υποχρέωση να καταβάλλετε το σύνολο του Τιμήματος, τις δαπάνες μεταφοράς και τις λοιπές επιβαρύνσεις κατά την παραλαβή του Προϊόντος, που αγοράσατε. Σε περίπτωση μη ολοσχερούς εξόφλησης, η παράδοση του Προϊόντος δεν θα εκτελείται με αποκλειστικώς δικής σας ευθύνη και με κάθε επιφύλαξη των νόμιμων δικαιωμάτων μας.

6.7. Έχετε το δικαίωμα ελεύθερης επιλογής μεταξύ όλων των παραπάνω τρόπων πληρωμής κατά την διαδικασία υποβολής της Παραγγελίας.

6.8. Κατά τη διαδικασία υποβολής της Παραγγελίας έχετε την υποχρέωση να λαμβάνετε πλήρη γνώση του ύψους του Τιμήματος, του ΦΠΑ και των δαπανών μεταφοράς, ενώ με το παρόν ενημερώνεστε για τις επιβαρύνσεις του τρόπου πληρωμής που θα επιλέξετε.

6.9. Με την υποβολή της Παραγγελίας λογίζεται ότι έχετε πλήρη επίγνωση των παραπάνω οικονομικών όρων της σύμβασης πώλησης μαζί μας και τα αποδέχεστε ρητώς και ανεπιφυλάκτως.

7.    ΠΑΡΑΔΟΣΗ

7.1 Για παραγγελίες Προϊόντος/ων εντός Ελλάδας αξίας άνω των 59€ η αποστολή γίνεται δωρεάν.

7.2. Κατ’ εξαίρεση και σε περίπτωση συνδρομής λόγων που καθιστούν το προϊόν μη διαθέσιμο ή καθυστερούν την παράδοση, σας ενημερώνουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την καθυστέρηση αυτή και σας παρέχουμε νέο εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, δικαιούστε να προβείτε μονομερώς σε υπαναχώρηση από τη Σύμβαση Πώλησης με έγγραφη δήλωσή σας με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την Επιχείρηση μας και θα σας επιστρέψουμε το Τίμημα της πώλησης χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

7.3. Η Επιχείρηση δεν φέρει ευθύνη προς αποζημίωση του Πελάτη για την μη παράδοση ή την καθυστερημένη παράδοση του Προϊόντος, εφόσον αυτή οφείλεται σε λόγους που δεν εμπίπτουν στο πεδίο ευθύνης της Επιχείρησης και λόγους ανωτέρας βίας. Ενδεικτικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας συνιστούν τα ακραία καιρικά φαινόμενα, οι φυσικές καταστροφές, οι πόλεμοι ή εχθρικές ενέργειες μεταξύ κρατών, οι τρομοκρατικές ή εγκληματικές ενέργειες, οι νομοθετικές ή διοικητικές πράξεις μετά την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης, οι απεργίες, οι διακοπές της κυκλοφορίας και των μεταφορών καθώς και οι διακοπές ή καθυστερήσεις των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Στην περίπτωση που ανακύπτει γεγονός ανωτέρας βίας, η Επιχείρηση ενημερώνει εντός πέντε (5) ημερών σχετικά τον Πελάτη. Αν το γεγονός της ανωτέρας βίας διαρκεί για χρονικό διάστημα άνω των τριάντα (30) ημερών, ο Πελάτης έχει το δικαίωμα αζήμιας καταγγελίας της σύμβασης πώλησης, οπότε ο Πελάτης θα επιστρέψει το Προϊόν στην κατάσταση που αυτό απεστάλη, εφόσον τελικώς το λάβει, και κατόπιν η Επιχείρηση θα επιστρέψει το Τίμημα.

7.4. Από το χρονικό σημείο της παράδοσης την ευθύνη και τον κίνδυνο για την κατάσταση του Προϊόντος φέρει ο Πελάτης.

8.    ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

8.1. Έχετε το δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης μαζί μας, εφόσον τηρείτε τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:

α. Μας ενημερώνετε για την υπαναχώρηση με τηλεφωνική επικοινωνία ή με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
β. Προβαίνετε σε αποστολή προς το Εθνικό Θέατρο  του σχετικού αντικειμένου,  μαζί με το πρωτότυπο φορολογικό παραστατικό της συναλλαγής εντός προθεσμίας δέκα τεσσάρων (14) ημερών από την ημέρα της παραλαβής του.
γ. Το επιστρεφόμενο αντικείμενο πρέπει να βρίσκεται  στην κατάσταση που βρισκόταν κατά την αποστολή του από εμάς, δηλαδή (i) είναι σε άριστη κατάσταση ως καινούργιο, (ii) δεν έχει από μέρους σας χρησιμοποιηθεί, (iii) βρίσκεται στην αρχική του συσκευασία, η οποία και δεν έχει υποστεί φθορές ή αλλοιώσεις, (iv) αποστέλλεται με όλα τα συνοδευτικά αυτού έγγραφα ή / και υλικά, όπως λόγου χάρη έντυπα πληροφοριών, οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών ή/και εγγυήσεων.

8.2. Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, οι επιστροφές δεν θα γίνονται δεκτές και το πωλούμενο  θα σας επιστρέφεται με δική σας επιβάρυνση, ως προς τις πρόσθετες δαπάνες μεταφοράς, ενώ θα χρεώνεστε το σχετικό τίμημα.

8.3. Σε περίπτωση που πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις, οι επιστροφές θα γίνονται δεκτές και το τίμημα θα αποδεσμεύεται από την κάρτα σας ή στην περίπτωση της αντικαταβολής θα επιστρέφεται κατόπιν παροχής από μέρους σας του τραπεζικού σας λογαριασμού. Από το επιστρεφόμενο τίμημα θα αφαιρούνται οι δαπάνες μεταφοράς και λοιπές επιβαρύνσεις κατά την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης.

8.4. Σε περίπτωση πώλησης περισσότερων του ενός αντικειμένων με την ίδια παραγγελία, το δικαίωμα υπαναχώρησης δύναται να ασκείται είτε για μεμονωμένο/α αντικείμενο/α ή για το σύνολο των αντικειμένων.

9.    ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

9.1. Όλο το περιεχόμενο,  τα εμπορικά σήματα και άλλα διακριτικά γνωρίσματα, καθώς και το περιεχόμενο και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται ή είναι διαθέσιμα μέσω του Ιστοτόπου μας, η βάση δεδομένων και όλες οι ιστοσελίδες, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, των δεδομένων, κειμένων, γραφικών, ήχου, εικόνων, λογότυπων, διεπαφής, εμφάνισης, λογισμικού και δομής, υπόκεινται σε αποκλειστικά δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας του Εθνικού Θεάτρου, που προστατεύονται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο  στην Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και το διεθνές δίκαιο  περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

9.2. Το περιεχόμενο του Ιστοτόπου μας δεν επιτρέπεται να καταγραφεί, αντιγραφεί, αναπαραχθεί, μεταφραστεί, παραχθεί ή αλλιώς μετατραπεί, διανεμηθεί, μισθωθεί, παρουσιαστεί δημόσια, μεταδοθεί, παρουσιαστεί στο κοινό ή αλλιώς γίνει διαθέσιμο στο κοινό χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση μας. Επιπροσθέτως, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, διεπαφές και εμφάνιση των πωλουμένων δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν παρέχονται κατά οποιοδήποτε τρόπο που μπορεί να προκαλέσει σύγχυση στους καταναλωτές ή να επηρεάσει την φήμη και την εικόνα μας.

10.     ΑΔΕΙΑ

10.1. Με την προϋπόθεση ότι θα συμμορφώνεστε πάντοτε με τους Όρους, σας παρέχουμε μια περιορισμένη, όχι αποκλειστική και μη μεταβιβάσιμή  άδεια χρήσης, πρόσβασης και προσωπικής και μη εμπορικής χρήσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του Εθνικού Θεάτρου, που σχετίζονται με την από μέρους σας ως χρήστη – τελικού καταναλωτή λήψη του Ιστοτόπου και των παρεχόμενων μέσω αυτού υπηρεσιών μας.

10.2. Η χρήση από εσάς του Ιστοτόπου πρέπει να γίνεται με καλή πίστη και μόνο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Όσα δικαιώματα  δεν σας παραχωρούνται ρητά, σύμφωνα με τους παρόντες όρους διατηρούνται από το Εθνικό Θέατρο ή /και από τρίτα μέρη - δικαιούχους αυτών.

10.3. Ο Ιστότοπος μας ως σύνολο, καθώς και οποιοδήποτε τμήμα του, δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, αντιγραφεί, πωληθεί, μεταπωληθεί, ή εκμεταλλευθεί με άλλο σκοπό χωρίς την ρητή γραπτή συναίνεση μας. Δεν επιτρέπεται επίσης να δημιουργήσετε ή/και να δημοσιεύσετε την δική σας βάση δεδομένων που περιλαμβάνει σημαντικά τμήματα του Ιστοτόπου μας (πχ. τιμές και λίστες πωλουμένων) χωρίς ρητή γραπτή συναίνεση μας.

10.4. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τεχνικές πλαισίωσης για την επισύναψη οποιουδήποτε εμπορικού σήματος, λογότυπου ή άλλων στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένου, διάταξης σελίδας ή μορφής) του Εθνικού Θεάτρου,  χωρίς ρητή γραπτή συναίνεση μας. Δεν επιτρέπεται  να χρησιμοποιείτε meta-tags ή άλλο «κρυμμένο κείμενο», που περιλαμβάνει διακριτικό τίτλο ή εμπορικό σήμα του Εθνικού Θεάτρου,  χωρίς τη ρητή γραπτή συναίνεση μας. Δεν επιτρέπεται  να αλλάξετε ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο να παρέμβετε στο περιεχόμενο ή το λογισμικό του Ιστοτόπου μας, ή να επιχειρήσετε να υπονομεύσετε την τεχνολογική ακεραιότητα και λειτουργικότητα αυτού.

10.5. Η άδεια δεν περιλαμβάνει μεταπώληση ή εμπορική χρήση των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας μας, οποιαδήποτε συλλογή και χρήση καταχωρήσεων, περιγραφών ή δεδομένων, οποιαδήποτε παράγωγη χρήση των πωλουμένων,  ή του περιεχομένου του Ιστοτόπου, οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, χρήση ρομπότ ή παρομοίων στοιχείων συλλογής και εργαλείων εξαγωγής δεδομένων. Αν δεν συμμορφώνεστε με τους παρόντες όρους, αυτή η άδεια δύναται να καταργηθεί αυτόματα και χωρίς προειδοποίηση από εμάς.

11.    ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

11.1. Η δημιουργία υπερσυνδέσμων που οδηγούν σε ιστοσελίδες και/ή περιεχόμενο του Ιστοτόπου μας, που παρουσιάζουν το περιεχόμενο του Ιστοτόπου μας ως μέρος του περιεχομένου ή των Προϊόντων άλλων μερών εκτός από εμάς (π.χ. τεχνικές παγίδευσης) ή μπορούν να εξαπατήσουν το ευρύ κοινό ή / και να προκαλέσουν απώλεια εσόδων, συμπεριλαμβανομένων των εσόδων μας από διαφήμιση, ή οποιαδήποτε άλλη ζημία στην Επιχείρησή μας, απαγορεύεται αυστηρώς. Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε διαγραφή οποιουδήποτε υπερσυνδέσμου από ή και προς τον Ιστότοπό μας.

11.2. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε το εμπορικό σήμα μας, όπως είναι αναρτημένο στον Ιστότοπό μας, για να δημιουργήσετε υπερσύνδεσμο προς τον Ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη, ρητή και γραπτή άδεια.

11.3. Ο Ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει υπερσυνδέσμους προς ιντερνετικό περιεχόμενο που ανήκει σε τρίτους και, συνεπώς, τέτοιο περιεχόμενο δεν βρίσκεται υπό την εποπτεία της Επιχείρησης. Για αυτόν το λόγο, δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για εφαρμογές και περιεχόμενό τρίτων και δεν παρέχουμε καμία εγγύηση σε εσάς για αυτά. Αν κάποιος τρίτος επιθυμεί να αποσύρουμε έναν υφιστάμενο υπερσύνδεσμο από τον Ιστότοπό μας, μπορεί να έρθει σε επαφή με Εμάς στέλνοντας μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

11.4. Η δημιουργία συνδέσμων δεν σημαίνει ότι χορηγούμε ή προτείνουμε τον εν λόγω συνδεδεμένο ιστότοπο ή ότι είμαστε συνδεδεμένοι με αυτόν.

12.    ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

12.1. Ο Ιστότοπός μας και/ή τα Προϊόντα μας μπορεί να περιλαμβάνουν διαφημίσεις και/ή διαδικτυακό περιεχόμενο εμπορικής φύσης ή σκοπού που αναφέρονται είτε στην Επιχείρηση είτε σε τρίτα μέρη.

12.2. Δεν μπορούμε να ελέγχουμε και να παρακολουθούμε το διαφημιστικό περιεχόμενο τρίτων που εμφανίζεται στον Ιστότοπό μας και, για αυτό δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντί σας για διαφημιστικό περιεχόμενο τρίτων σε σχέση με τυχόν παράνομη συμπεριφορά, ανακρίβεια ή αποτυχία συμμόρφωσης με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς. Αυτή η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά σε τρίτα μέρη που συνθέτουν το σχετικό περιεχόμενο και διαφημίζονται από αυτό.

12.3. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας, όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας ή χρησιμοποιείτε ηλεκτρονικά μέσα για να επικοινωνήσετε μαζί μας, συμφωνείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από την Επιχείρηση. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιχείρησή μας διατηρεί το δικαίωμα να στέλνει σε εσάς οποιαδήποτε ανακοίνωση, που κρίνει απαραίτητη για να ανταποκρίνεται στα αιτήματά σας. Μπορείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικές επικοινωνίες από την Επιχείρησή μας είτε από μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του λογαριασμού σας.

12.4. Σε κάθε επικοινωνία μας μαζί σας, θα επικοινωνήσουμε ξεκάθαρα την ταυτότητά μας και θα σας δώσουμε την ευκαιρία να αντιλέγετε και να ζητήσετε, εύκολα και δωρεάν, να τερματίσετε αυτή την επικοινωνία.

12.5. Οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ μας θεωρείται και γίνεται αποδεκτή ως απόδειξη και δεν αμφισβητείται λόγω του γεγονότος ότι έχει εκτελεστεί με ηλεκτρονικά μέσα, εκτός αν η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί συγκεκριμένη μορφή επικοινωνίας.

13.    ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

13.1. Συμφωνείτε ότι δεν θα προβείτε στις ακόλουθες πράξεις ή / και παραλείψεις και δεν θα συνδράμετε ή θα επιτρέπετε σε τρίτα μέρη, οι οποίες απαγορεύονται κατά τη χρήση του:

(i)   να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας για εμπορικούς σκοπούς,

(ii) να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπό μας κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και των παρόντων Όρων,

(iii) να μην βλάπτετε τρίτα μέρη χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπό μας, να μην οικειοποιήστε την ταυτότητα άλλων και να μην χρησιμοποιείτε δεδομένα τρίτων μερών,

(iv)  να μην έχετε πρόσβαση, παρακολουθείτε ή αντιγράφετε οποιαδήποτε δεδομένα ή περιεχόμενο χρησιμοποιώντας ρομπότ, spiders ή άλλα αυτοματοποιημένα μέσα ή οποιαδήποτε χειροκίνητη διαδικασία πρόσβασης, αποκοπής, ευρετηρίασης, ανάκτησης ή άλλης χρήσης του Ιστοτόπου μας για οποιοδήποτε σκοπό χωρίς ρητή, γραπτή άδεια,

(v) να μην καταστρατηγείτε τεχνικά μέτρα, που χρησιμοποιούνται από εμάς για την πρόληψη ή τον περιορισμό της πρόσβασης και της χρήσης του Ιστοτόπου μας για συγκεκριμένους λόγους οι οποίοι παραμένουν στην διακριτική μας ευχέρεια,

(vi) να μην προβείτε σε καμία ενέργεια που επιβάλλει ή ενδέχεται να επιβάλει, κατά την κρίση μας, ένα αδικαιολόγητο ή δυσανάλογα μεγάλο φορτίο στην υποδομή μας ή καθιστά υπερβολικές απαιτήσεις κυκλοφορίας στον Ιστότοπό μας,

(vii) να μην επιχειρείτε να τροποποιήσετε, μεταφράσετε, προσαρμόσετε, επεξεργαστείτε, αναδιαμορφώσετε, αποσυναρμολογήσετε ή να αποσυμπιλήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα λογισμικού που χρησιμοποιείτε από εμάς σε σύνδεση με τον Ιστότοπό μας,

(viii) να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να απειλήσετε, παραμονεύετε, εξαπατήσετε, υποκινήσετε, παρενοχλήσετε, ή υποστηρίξετε την παρενόχληση άλλου προσώπου, ή αλλιώς να αναμειχθείτε στην χρήση κάποιου άλλου χρήστη του Ιστότοπου,

(ix) να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να υποβάλλετε ή να μεταδώσετε ανεπιθύμητα μηνύματα (spam), αλυσιδωτά γράμματα (chain letters), διαγωνισμούς, μηνύματα ανεπιθύμητης αλληλογραφίας (junk email), συστήματα πυραμίδων (pyramid schemes), έρευνες, ή άλλα μηνύματα μαζικής επικοινωνίας, είτε εμπορικής φύσης είτε όχι,

(x) να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να παραβιάσετε οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε παραβίασης της εμπιστοσύνης, δικαιώματος διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος, διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εμπορικού μυστικού, ηθικού δικαιώματος, δικαιώματος προστασίας βάσεων δεδομένων, δικαιώματος δημοσιότητας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ιδιοκτησίας,

(xi) να μην προσπαθείτε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον Ιστότοπό μας, σε λογαριασμούς χρηστών, στα συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή σε δίκτυα που συνδέονται με τον Ιστότοπο ή την χρήση του Ιστοτόπου μας για την μετάδοση οποιωνδήποτε ιών, σκουληκιών (worms), ελαττωμάτων, Δούρειων ίππων (Trojan horses) ή άλλα αντικείμενα με καταστροφική φύση,

(xii) να μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε συσκευή, λογισμικό ή ρουτίνα που παρεμβαίνει στην ορθή λειτουργία του Ιστότοπου, ή αλλιώς να μην προσπαθείτε να παρέμβετε στην ορθή λειτουργία του Ιστότοπου,

(xiii) να μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο για να παραβιάσετε την ασφάλεια οποιουδήποτε δικτύου υπολογιστών, να μην παραβιάζετε κωδικούς ή κώδικες κρυπτογράφησης ασφαλείας,

(xiv) να μην διαταράσσετε ή παρεμποδίζετε την ασφάλεια, ή με άλλον τρόπο προκαλείτε βλάβη, στον Ιστότοπο.

13.2. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τους Όρους, έχουμε το δικαίωμα να αναστέλλουμε ή να τερματίζουμε την χρήση από εσάς του Ιστοτόπου μας. Αυτή η αναστολή ή τερματισμός δεν επηρεάζει τα δικαιώματά μας εναντίον σας από την χρήση σας αυτή. 

14.    ΕΥΘΥΝΗ

14.1. Ο Ιστότοπός μας και τα Πωλούμενα  αντικείμενα παρέχονται «ως έχουν» και «ως είναι διαθέσιμα».

14.2. Τα Πωλούμενα  παρέχονται με την εγγύηση ότι δεν έχουν ουσιώδες πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας όπως παρουσιάζονται στον Ιστότοπο («νόμιμη εγγύηση»).

14.3. Η δήλωση περί ουσιώδους πραγματικού ελαττώματος ή έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας σε σχέση με πωλούμενο Προϊόν λαμβάνει από μέρους σας χώρα με τηλεφωνική επικοινωνία ή με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση επικοινωνίας μας . Το σχετικό δικαίωμα παραγράφεται μετά την πάροδο δύο ετών από την κατάρτιση της σύμβασης πώλησης.

14.4. Μετά την υποβολή της ως άνω δήλωσης έχετε την υποχρέωση να αποστείλετε το σχετικό Προϊόν στο Εθνικό Θέατρο,  με χρέωση σε εμάς των σχετικών δαπανών μεταφοράς. Επιφυλασσόμαστε ρητώς για την διάγνωση του προϊόντος ως ελαττωματικού ή ελλιπούς κατόπιν δικού μας ελέγχου.

14.5. Σε περίπτωση διαπίστωσης ουσιωδώς ελαττωματικού Προϊόντος ή έλλειψης συμφωνημένης ιδιότητας αυτού και κατόπιν σχετικής δήλωσής σας, αναλαμβάνουμε:

α. Τη διόρθωση ή αντικατάσταση του Προϊόντος με άλλο χωρίς επιβάρυνσή σας, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες,

β. Την μείωση του Τιμήματος σε αντιστοιχία με την μειωμένη λόγω του ελαττώματος ή της έλλειψης της ιδιότητας αξία του Προϊόντος, ή

γ.  Την αποδοχή της υπαναχώρησής σας από τη σύμβαση πώλησης.

14.6. Η εκπλήρωση της ευθύνης μας γίνεται με την επιλογή ενός από τους παραπάνω τρόπους κατά την διακριτική μας ευχέρεια. Σε περίπτωση επιλογής του πρώτου τρόπου, οφείλουμε να πραγματοποιήσουμε τη διόρθωση ή την αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο και χωρίς σημαντική ενόχλησή σας.

14.7. Πέραν της νόμιμης εγγύησης, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία, δεν παρέχουμε καμία άλλη εγγύηση..

14.8. Αποδέχεσθε ότι ο  κίνδυνος που προκύπτει από την χρήση των Προϊόντων μας παραμένει αποκλειστικά σε εσάς στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

14.9. Το Εθνικό Θέατρο  καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του Ιστοτόπου, σε καμία όμως περίπτωση δεν εγγυάται ότι οι λειτουργίες του Ιστοτόπου ή των διακομιστών του θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς και παρόμοια στοιχεία.

15.    ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ & ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

15.1. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύπτει από ή σε σχέση με την χρήση του Ιστοτόπου μας και τη διάθεση/πώληση  των αντικειμένων μας διέπεται από την Ελληνική νομοθεσία και υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Αθήνας, στην Ελλάδα.

16. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

16.1. Οι παρόντες Όροι Πώλησης και οι Πολιτικές Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Cookies του Ιστοτόπου μας καθορίζουν την πλήρη συμφωνία μεταξύ των Χρηστών και του Εθνικού Θεάτρου.

16.2. Οι όροι που περιέχονται στο παρόν αντικαθιστούν κάθε άλλη συμφωνία ή διαπραγμάτευση μεταξύ του Χρήστη και του Εθνικού Θεάτρου, προφορική, γραπτή ή με άλλο τρόπο.

16.3. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους κηρύσσεται άκυρος, ανίσχυρος ή για οποιοδήποτε λόγο μη εκτελεστός, ο όρος αυτός διαγράφεται και δεν επηρεάζει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών όρων.

16.4. Η παράλειψή μας να ενεργήσουμε σε μια παραβίαση των Όρων Πώλησης από Χρήστη δεν σημαίνει παραίτηση από το δικαίωμά μας να ενεργήσουμε  σε σχέση με μεταγενέστερες ή παρόμοιες παραβιάσεις.

17. Κανένα μέρος δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποτυχία ή καθυστέρηση στην εκπλήρωση οποιασδήποτε υποχρέωσης σύμφωνα με τους παρόντες όρους που απορρέει από συνθήκες ανωτέρας βίας, όπως φυσικά γεγονότα (συμπεριλαμβανομένης φωτιάς, πλημμύρας, σεισμού, καταιγίδας, τυφώνα ή άλλης φυσικής καταστροφής), πανδημίες, πόλεμος, εισβολή, εχθροπραξίες (ανεξάρτητα αν έχει κηρυχθεί ο πόλεμος), επανάσταση, εξέγερση, στρατιωτική κατοχή, τρομοκρατικές ενέργειες, κυβερνητικές κυρώσεις, εμπάργκο, εργασιακή διαμάχη, απεργία, αποκλεισμό, διακοπή ή αποτυχία ηλεκτροδότησης ή επικοινωνιών, δολιοφθορά, Δούρειους Ίππους, ιούς λογισμικού, κακόβουλα λογισμικά, μη εγκεκριμένη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα, DDoS, cracking και άλλες παρόμοιες παράνομες πράξεις τρίτων μερών. Σε περίπτωση συμβάντος ανωτέρας βίας, το θιγόμενο μέρος θα ειδοποιήσει το άλλο μέρος και θα καταβάλει εύλογες προσπάθειες για την άμβλυνση των δυσμενών επιπτώσεων της εκδήλωσης της ανωτέρας βίας στην εκπλήρωση των παρόντων όρων. Ωστόσο, η διάταξη αυτή δεν σας απαλλάσσει από την υποχρέωση να καταβάλετε την αξία των αντικειμένων τα οποία αποδεδειγμένα παραδόθηκαν.

18.    ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

18.1. Μας ενδιαφέρει η εμπειρία σας από τα διατιθέμενα προς πώληση αντικείμενά  μας. Για τον λόγο αυτόν σας προτρέπουμε να επικοινωνείτε μαζί μας και θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να ανταποκρινόμαστε σε κάθε αίτημά σας.

18.2.  Μπορείτε να επικοινωνήσετε στα εξής στοιχεία:
Διεύθυνση: Αγίου Κωνσταντίνου 22-24, ΤΚ 104 37 Αθήνα, Ελλάδα.
Τηλ.: 210 5288100
ΑΦΜ / ΔΟΥ: 090025586/ Α’ Αθηνών /email n-t.g@n-t.gr.

18.3. Κάθε παρατήρηση, απαίτηση, αίτημα ή άλλη επικοινωνία που απευθύνεται σε εμάς θα πρέπει να αποστέλλεται είτε με συστημένη επιστολή είτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

18.4. Όλες οι παρατηρήσεις που υποβάλλονται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρούνται ότι έχουν δοθεί από την επόμενη της μέρας μετάδοσης. Όλες οι παρατηρήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικώς θεωρούνται ότι έχουν παραδοθεί 15 μέρες μετά την αποστολή τους.

Back to top

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης, την εξατομίκευση του περιεχομένου και διαφημίσεων και την ανάλυση της επισκεψιμότητας μας.
Δείτε τους όρους χρήσης, την πολιτική μας σχετικά με την προστασία δεδομένων και την πολιτική μας περί cookies.